Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως ισχύουν.

2. Το Προεδρικό Διάταγμα 79 αρ. 4 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) (ΦΕΚ 109/Α’/2017).

3. Το με αριθ. πρωτ. 23/11.2.2020 έγγραφο των ειδικών σχολείων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (Ειδικό Νηπιαγωγείο Νταού ΠΝΑ, Ειδικό Δημοτικό Νταού ΠΝΑ και ΕΕΕΕΚ Νταού Πεντέλης) περί Αναστολής Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων.

4. Την ανάγκη να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από την εποχική γρίπη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (Ειδικό Νηπιαγωγείο Νταού ΠΝΑ, Ειδικό Δημοτικό Νταού ΠΝΑ και ΕΕΕΕΚ Νταού Πεντέλης), για τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Τετάρτη 12, Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, λόγω της επιδημικής νόσου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ