Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε Δημοτικά Σχολεία της Ν. Μάκρης και της Ραφήνας –« Υποχρεώσεις» σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ. Η θέση της Δ.Ο.Ε.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επεκτείνεται παρακάτω δημοτικά σχολεία της περιοχής μας :

1ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

2ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

3ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

4ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

1ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων

α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση το Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»

β) Συγκεντρώνουν τις υπεύθυνες Δηλώσεις Συμμετοχής στο πρόγραμμα των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και παραμονής στο σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (13.1513.45) των μαθητών που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο Πρόγραμμα,

γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες -δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή/ές του προγράμματος,

δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων,

ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν,

στ) ενημερώνουν τον/τους Συντονιστή/ές για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,

ζ) ασκούν καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας και εισηγούνται στον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης δυο (2) εκπαιδευτικούς (ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης) μαζί με τους οποίους θα απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας (βλ. άρθρο 1.α1 της παρούσας υπουργικής απόφασης) και

η) μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, αποστέλλουν γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Σύλλογοι Διδασκόντων

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίαση τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, θα αποφασίσουν

α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών,

β) τους εκπαιδευτικούς που ημερησίως ορίζονται να εποπτεύουν τη διαδικασία της σίτισης και γ) ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, οργάνωσης και υλοποίησης της όλης διαδικασίας.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί ως εξής:

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

Υποχρεώσεις Επιτροπής Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχο τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα». Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών καις συνεπώς η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό παραλαβής, καθώς και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στο/στους Συντονιστή/ ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

 

  ΔΟΕ: Σχολικά γεύματα. Η υπεύθυνη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο επικίνδυνο επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης (16-11-2017)